català  |  español  |  english Icona d'usuari  Registrar-se  |  Entri al seu compte  Entri al seu compte

Avís legal i Política LOPD


Informació General

EXTENS SOLUCIONS S.L.U. citat en el CARRER PARE HUGUET, 19 de FERRERIES, Menorca, amb el NIF B57304412 i inscrita en el Registre de Balears: Tom 90, llibre 0, Foli 207, Full IM 4315, Inscripció 1ª, C.I.F. B57304412

Condicions d'ús

L'accés i l'ús d'aquesta web per la seva part implica l'acceptació a les condicions generals establertes en el moment de l'accés, per això és convenient que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi a la web.

Així mateix, certs serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars pròpies que segons els casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes condicions generals.

EXTENS SOLUCIONS S.L.U. es reserva el dret a modificar les condicions presents sense avís previ, sempre que sigui necessari per adequar-les a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar-les a modificacions en els serveis prestats.

Accés i Seguretat

Amb caràcter general vostè podrà accedir a la web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, existeixen accessos a determinades àrees reservades de la web per usuaris registrats, hauran de proporcionar la informació sol·licitada responsabilitzant-se de la seva actualització i veracitat.

Una vegada que vostè ha procedit a registrar-se d'acord amb les condicions del servei, se li proporcionarà un identificador d'accés i la seva corresponent contrasenya.

Els perfils d'accés i contrasenyes utilitzades han de ser confidencials, personals i intransferibles. Es responsabilitat del titular de la mateixa l'ús que es faci d'ella. Qualsevol incidència que comprometi la confidencialitat de la seva contrasenya ha de ser immediatament comunicada a EXTENS SOLUCIONS S.L.U.

Responsabilitat

EXTENS SOLUCIONS S.L.U. s'eximeix de la responsabilitat sobre els comentaris o opinions realitzats per els usuaris dels serveis proporcionats a la web. Els comentaris pertanyen exclusivament als usuaris que efectuïn aquestes declaracions i en cap cas s'estendrà en què procedeixin d'EXTENS SOLUCIONS S.L.U.

EXTENS SOLUCIONS S.L.U. no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es poden accedir a través d'enllaços de la web. Aquests enllaços estan inclosos per els usuaris i la seva funció és informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, no EXTENS SOLUCIONS S.L.U. serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

Protecció de Dades

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'objecte del qual és garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, EXTENS SOLUCIONS S.L.U. informa als seus usuaris de que:

Als efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EXTENS SOLUCIONS S.L.U. informa als usuaris d'aquesta web acosta de la seva política de protecció de dades de caràcter personal en cas de què l'usuari els proporcioni en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per EXTENS SOLUCIONS S.L.U.

Les Dades Personals recollides podran incorporar-se a un fitxer mixt que, de conformitat amb la LOPD, serà processat exclusivament per la finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s'estableixi amb EXTENS SOLUCIONS S.L.U. així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació, comercialització (aquesta última tasca sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies de l'empresa.

Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, d'acord amb l'establert en la legislació vigent i d'altre legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessaris per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el poden utilitzar per finalitats diferents per les que han sigut sol·licitat a l'Usuari.

El Responsable dels fitxers i els qui intervenguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el seu degut secret professional.

S'estendrà que l'Usuari accepta les condicions establertes al pitjar el botó “ENVIAR” que es troba en els formularis de recollida de dades.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se a EXTENS SOLUCIONS S.L.U. el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense cap prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Llei Aplicable i Juridiscció

Les prestacions de serveis d'aquesta web i els requisits legals exigits per al mateix, es troben regulats en la corresponent normativa comunitària i en la legislació espanyola vigent aplicable, quedant atribuïda jurisdicció als tribunals espanyols en el cas de possibles controvèrsies.

Exercici dels Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Finalment, l'informam que té dret d'exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades obtingudes en els fitxers, del qual la responsabilitat correspon a EXTENS SOLUCIONS S.L.U. citat en el CARRER PARE HUGUET, 19 de FERRERIES, Menorca.